Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Jaarverslag 2017

Van de voorzitter
Het “verenigingingsjaar”van maart 2017 tot maart 2018 is voorbij en op een aantal zaken wordt kort teruggeblikt en ook komen een aantal plannen en ontwikkelingen voor het komende jaar kort aan de orde.

Bestuur
Het bestuur heeft dit jaar geen mutaties , wel wordt getracht om het bestuur weer van 5 naar 6 of 7 bestuursleden uit te breiden.

Vispassen/Ledenadministratie
De verstrekking van de vispassen en de ledenadministratie is overgenomen door sportvisserij Nederland en op wat kleine tekortkomingen is dit prima verlopen. Dit jaar is het mogelijk geworden om ook de gratis jeugdvergunning via de website aan te vragen. Een nieuwe ontwikkeling is “Mijn Sportvisserij” Dit is een online service waardoor iedere VISpashouder zijn of haar gegevens kan beheren. Wij hebben geconstateerd dat er in de lijst van viswateren en de 
visplanner-app nog steeds een aantal wateren niet zijn opgenomen. Hierover bestaat overleg met Sportvisserij Friesland en aan de verbeteringen wordt gewerkt. In het jaar 2019 gaat de afdracht voor zowel Sportvisserij Nederland als Sportvisserij Frieland met 1 euro onhoog.

Fisk en Wetter
In dit blad dat uit diverse edities bestaat, afhankelijk van de regio, staat vier keer per jaar diverse informatie van de verenigingen, zoals aankondiging van de ALV, wedstrijdprogramma's, uitslagen cursussen etc. Uit verschillende bronnen is gebleken dat dit blad op prijs wordt gesteld. Zonodig kan men de andere edities via de website van Sportvisserij Friesland inkijken. 

Jeugdactiviteiten
Dit jaar liep niet zoals gewenst. De cursus vissen met de werphengel trok met 8 cursisten minder belangstelling dan verwacht. De vis-spel en doemiddag moest wegens gebrek aan voldoende deelname worden geannuleerd en de jaarlijkse roofvismiddag kreeg minimale belangstelling. Belangrijk bleek dat meer rekening moet worden gehouden met schoolactiviteiten zoals voetbal- en kaatstoernooien en bij de informatieverstrekking ook de vakantieperiodes in de gaten moeten worden gehouden. De jeugdcompetitie had dezelfde deelnemers als vorig jaar maar door de weersomstandigheden moesten twee van de zes wedstrijden worden afgelast. Voor het komende jaar staan de 
basiscursus, de jeugdcompetitie en de roofvismiddag weer op het programma. Hiernaast bestaat de mogelijkheid dat er dit jaar op regionaal niveau ook een aantal activiteiten worden georganiseerd.
 
Wedstrijdprogramma
Onze wedstrijdcommissie is er wederom in geslaagd een aantrekkelijk winter en zomerprogramma te realiseren. De wintercompetitie werd gewonnen door Ruud de Boer en de zomer competitie door Piet Topma (A-klasse )en Bert Dorendos (B-klasse) . Hiernaast bleek wederom dat de uitdag, de verrassingstocht en de (bijna klassieker) om de Jorwerter toer in een behoefte voorzien. De besturenwedstrijd werd helaas wegens vakantieperikelen gecancelled 
maar staat ook weer op het programma. Ook de regiowedstrijden waren weer goed bezocht en Anne Dirk van Assen werd overall kampioen. Het seizoen werd zoals gebruikelijk op een gezellige wijze afgesloten op de najaarsbijeenkomst in het Slachtehiem. Ook voor het komende seizoen is weer een programma gemaakt. Wel blijkt dat de deelname aan de competitie terugloopt zodat er m.i.v. 2019 een ander programma zal komen. 

Voorzienigen/plannen
De trailerhelling bij Marssum die, mede met financiële steun van onze vereniging is aangelegd, is geopend en blijkt in een behoorlijke behoefte te voorzien. De aanleg van een trailerhelling bij Deinum wordt niet ondersteund gelet op de geringe afstand, zeker als de doorgang naar de Menaldummervaart wordt gerealiseerd. Onze plannen voor de vijver bij de Hege Wier gaan niet snel Bij een tweede vergadering met de gemeente bleek alleen dat de provincie geen belangstelling had voor de aankoop en er verder weinig was veranderd zodat de wensen en plannen opnieuw zijn besproken. Nu moeten wij opnieuw in overleg met de Waadhoeke. Zodra er een wethouder is benoemd voor deze portefeuille dan gaan wij dit opnieuw aan de orde stellen, Een voortdurend punt van zorg is de bereikbaarheid van het Harinxmakaaal bij Deinum. Momenteel staat er een inrijverbod voor auto's. Dit ondanks diverse gesprekken met de wethouder en de toezegging dat dit bord naar de brug bij de Menaldummervaart zou worden verplaatst. Inmiddels heeft de wethouder van Waadhoeke bevestigd dat dit bord nu wordt verplaatst. Indien wij de auto,s echter niet volledig in de berm of op de parkeerpaats zetten dan lopen wij het risico dat deze visplek straks niet meer bereikbaar zal zijn. Komend jaar worden er drie gaaskorven aangelegd aan de zuidkant van it Aldlân bij de brug over 
de Ballensvaart tussen Marsum en Menaam.

Controle en handhaving
Dit jaar zijn er weer meer controles gehouden, zoals regelmatig blijkt uit de reacties van de gecontroleerden. Indien men zich niet aan de gestelde regels houd dan zijn de eventuele financiële gevolgen niet misselijk. De boetebedragen zijn verhoogd. Vissen met levend aas is nu €380,- Geen vispas €40,- Geen lijst viswater of app €95,- . Het voorhanden hebben van een kruisnet nabij enig binnewater kan een boete opeleveren van €280,- . 

Calamiteiten
Dit jaar hebben zich weer diverse keren gevallen van vissterfte voorgedaan waaronder een binnen ons gebied. Daarbij bleek dat de afspraken niet bij alle instanties helder waren. Wij hebben hierover gesproken met de gemeente en sportvisserij Friesland en hopen dat bij een komende calamiteit een aantal zaken beter verlopen.

Afsluiting
Zoals u heeft kunnen constateren is het bestuur het afgelopen jaar regematig actief geweest om de belangen van de sportvisserij in het algemeen en die van onze vereniging in het bijzonder te behartigen. Diverse malen zijn er bestuursvergaderingen gehouden, zijn de regionale bijeenkomsten en de ALV van Sportvisserij Frieland bijgewoond. Ook de leden van de wedstrijdcommissie hebben diverse lokale en regionale vergaderingen bijgewoond. Hiernaast is diverse malen overleg geweest met medewerkers van Sportvisserij Frieland, waarbij een woord van dank voor hun 
ondersteuning niet mag ontbreken. Ook aan nieuwe initiatieven van Sportvisserij Friesland zoals Friesland op de kaart en de ontwikkeling jeugdvisserij is door vertegenwoordigers van uw bestuur deelgenomen. Bij diverse activiteiten en het onderhouden van de website worden wij gesteund door een aantal vrijwilligers die wij graag bedanken en hen daarom tijdens deze vergadering nog even in het zonnetje willen zetten. Indien u onze vereniging ook wilt ondersteunen bij een of meerder activiteiten laat het ons weten. Voor het komende jaar iedereen veel visplezier met mooie vangsten.