Jaarverslag 2016


Van de voorzitter. Het “verenigingsjaar” van maart 2016 tot maart 2017 is achter de rug en op een aantal zaken wordt hieronder kort ingegaan.

Bestuur. Dit jaar was het laatste jaar van onze bestuursleden Peter en René. Bedankt voor de inzet en werkzaamheden voor de Deinende Dobber. Het bestuur is blij dat Albert Abbink zich kandidaat voor een bestuursfunctie heeft gesteld.

Ledenadministratie. De administratie van de leden en het verstrekken van de vispassen is overgenomen door Sportvisserij Nederland. Hiermee wordt de continuïteit gewaarborgd.

Vispas. De vispassen kunnen via onze website worden aangevraagd. Wij adviseren onze leden, om een automatische incasso af te geven. Dit heeft als voordeel dat U geen incassokosten (5€) behoeft te betalen en u de vispas altijd op tijd in uw bezit heeft. Uiteraard kun je ook gewoon terecht bij je lokale hengelsportwinkel. Dit jaar wordt niet meer automatisch een lijst van viswateren meegestuurd. Er is een app beschikbaar waardoor je deze lijst met viswaters niet meer bij je hoeft te hebben als je deze visplannerapp tenminste hebt geïnstalleerd en je je smartphone bij je hebt. Als je de papieren versie wilt houden moet je dat aangeven.
Met je mobiele telefoon kun je zo bij een controle aantonen dat je ergens mag vissen. Bovendien geeft de VISplanner op kaart veel duidelijker aan waar je mag vissen en is deze altijd actueel. Ten slotte is de digitale lijst milieuvriendelijker en kostenbesparend.

Meevistoestemming. Meevistoestemming is een schriftelijke toestemming voor één persoon om één dag gratis mee te mogen vissen met een VISpashouder. Als lid van de Deinende Dobber kun je dus familie, vrienden of kennissen die geïnteresseerd zijn gratis een dag meenemen om kennis te maken met het vissen. ( Aanvragen via website sportvisserij Nederland).

Fisk en Wetter.
Dit blad opgenomen in het magazine “Het Visblad “ verschijnt vier keer per jaar. Hier staan de belangrijkste berichten betreffende onze vereniging in. Hiernaast staat op onze website alle informatie over onze activiteiten en ook op Facebook wordt informatie verstrekt.

Wedstrijden. De commissie had weer een mooi programma met diverse wedstrijden en de competities hadden een spannend verloop.. De wintercompetie werd gewonnen door Anne Dirk van Assen en de zomercompetie door Frans Temme. De besturenwedstrijd is gewonnen door De Deinende Dobber. Alle uitslagen staan op de website.

Jeugd. Deze keer stond de vervolgcursus weer op het programma en zijn de deelnemers weer wat extra vaardigheden bijgebracht. De jeugdcompetitie is een vast onderdeel van het programma. Na zes wedstrijden met goede vangsten bleek Simen Westra opnieuw de sterkste en werd hij jeugdkampioen 2016 van de Lytse Fiskers. Hij werd op de hielen gezeten door Ineke en Anke Reitsma die lieten zien dat rekening moet worden gehouden met de dames. Verder is er een wedstrijd gehouden op de nationale hengeldag en ook de roofvismiddag stond weer op het programma. De jeugdcommissie heeft voor 2017 weer een programma samengesteld.

Regelgeving.
Het meeneemverbod voor snoekbaars dat van kracht was voor de Bildtse wateren is per 1 januari 2017 gewijzigd. Vanaf deze datum is het toegestaan 2 snoekbaarzen mee te nemen. Per 1-1-2017 is een lengteslot van 70 cm ingevoerd voor de 'Friese snoekbaars'. Dat wil zeggen dat alle snoekbaarzen boven de 70 cm teruggezet moet worden door de sportvissers (en ook de beroepsvissers binnen de bijvangstenregeling).
Met ingang van 1 maart 2017 gaat ook de andere aanvullende vergunningsvoorwaarde in werking die is vastgesteld op de ALV van 2016.
Vanaf 1 maart geldt dan een meeneemverbod voor alle gevangen snoekbaars in de maand maart tot het eind van het gesloten roofvisseizoen. Dit geldt tevens voor de beroepsvisserij.
Voor alle duidelijkheid en om verwarring te voorkomen: deze regels zijn alleen van toepassing op de wateren van de Friese Boezem. Dit zijn de wateren waar Sportvisserij Fryslân en de daarbij aangesloten hengelsportverenigingen de visrechten hebben.
Dit geldt dus niet voor het Lauwersmeer, aangezien wij deze visrechten gezamenlijk hebben met Hengelsportfederatie Groningen/Drenthe.
Voor het Lauwersmeer is dus niets veranderd en zijn deze gewijzigde regels niet van toepassing.

Controle en handhaving. Er zijn dit jaar een flink aantal controles gehouden waarvan ook een groter aantal in het Bildt en omstreken. In een aantal gevallen blijkt dat men niet altijd over de juiste papieren beschikt en/of dat met teveel hengels of levend aas wordt gevist. Soms wordt corrigerend opgetreden maar ook zijn er bekeuringen uitgedeeld.

Beleidsplan 2016- 2020. Uw bestuur is een aantal keren aanwezig geweest op een regiobijeenkomst waar invulling wordt gegeven aan dit beleidsplan. Door het met een prioriteit aangeven van actiepunten wordt een jaarplan vastgesteld met punten die dit jaar moeten worden gerealiseerd. Hierbij kunt u o.a. denken aan visvoorzieningen, promotie, jeugdactiviteiten, communicatie, samenwerking met instanties, vislessen etc. Zodra het jaarplan 2017 bekend wordt krijgt u nadere informatie.

Schoonmaakactie. Aan een punt uit het beleidsplan hebben wij al uitvoering gegeven. Op 15 oktober heeft een viertal leden van de Deinende Dobber een schoonmaakactie gehouden. Na afloop van deze actie waren de Leppedyk te Akkrum, de steigers bij Oude Schouw en de Dokkummer Ee, van Snakkerburen tot Bartlehiem, weer van al het vuil ontdaan.

Voorzieningen. Wij zijn nog steeds in overleg met de Gemeente Menaldumadeel over ons plan “Hege Wier” en worden daarbij ondersteund door Sportvisserij Fryslân.
Komend jaar wordt een trailerhelling bij Marssum aangelegd met toegang tot de Kleiroute. Onze vereniging draagt hier aan bij. 
 
Calamiteitenteam. Er is dit jaar een team opgeleid dat kan worden ingezet bij acute vissterfte of flauwe vis. Het team van vrijwilligers gaat nauw samenwerken met de ‘piket dienst’ van het Wetterskip en wordt ingezet door geheel Fryslân.
Mocht je veel flauwe en/of dode vis zien, bel dan rechtstreeks het milieualarmnummer 058 212 24 22. Dit nummer is 24 uren per dag en 7 dagen per week te bereiken.
Na de melding wordt er voor gezorgd dat er snel vanuit het Calamiteitenteam kundige mensen in het veld aanwezig zijn, om te redden wat er te redden valt. De vrijwilligers zijn uitgerust met waadbroeken, schepnetten en grote waterbakken. 

Afsluiting. Hiernaast zijn er aantal bestuursvergaderingen en commissiebijeenkomsten gehouden en federatievergaderingen bezocht. Zoals u kunt zien houden wij ons met veel zaken bezig. Een woord van dank voor de vrijwilligers die ons helpen bij de jeugd en de website is dan ook op zijn plaats. Indien u de Deinende Dobber ook wilt helpen bij een of meerdere activiteiten. neem dan contact op een bestuurslid. Voor het komende jaar veel visplezier en goede vangsten.

Leeuwarden 1 maart 2017Ruud de Boer
Voorzitter HSV de Deinende Dobber